23.5.07

Ôl Abord

Pan ddechreues i witho da’r Satan Mawr o’dd y siwrne i’r ganolfan alw yn un weddol hwylus. O’dd car da fi pryd ‘ny: Fiat Uno rhytgoch o’dd e, bocs matsys da peder olwyn o’dd fel oergell yn y gaeaf a ffwrn yn yr haf. O’dd y radio gyntefig yn pigo lan Atlantic 252 ond dim byd arall, o’dd nam ar y peiriant casét yn gneud i bopeth swno fel Pinky a Perky, o'dd y seddi'n drewi o betrol ac o’dd amheuon cryf da fi bod rhywbeth - neu rywun - wedi marw yn y gist. Heb law am ‘ny o’dd e’n, ym, wel, car fi o’dd e, reit? Bydde Jeremy Clarkson wedi wherthin am ei ben ond sai’n lico Jeremy Clarkson felly fi’n credu bod ni’n gyfartal.

Ond wrth gwrs dath y diwrnod anochel ‘na pan ffaelodd y car ei brawf MOT. Ar ôl ‘ny do’dd dim dewis da fi ond i fynd i’r gwaith ar y bws. Sai’n bod yn snoblyd ond fi ddim yn ffan o gludiant cyhoeddus. Ma’n hela fi meddwl am deyrnasiad braw Lyndon Russell a Ceri Oliver ar y bws ysgol.

Anifeilied gwyllt Blwyddyn 4 o’dd Lyndon a Ceri. Yn ogystal â rhannu un gell ymennydd o’dd gryn ddiddordeb ‘da nhw miwn crefft ymladd ond ddim y gallu na’r rhychwant sylw i’w meistroli. Bydde siwrne arferol yn cynnwys amryw o symudiade Bruce Lee-aidd lletchwith ‘da ambell i karate chop arswydus o ddanjerus ar gan diod rhyw grwt diniwed o Flwyddyn 2 - tra bod e’n dal i ifed mas ohono fe. Y peth dwetha clywes i o’dd fod y ddoi wedi ymuno â’r fyddin. Rhaid gweud dyw hyn ddim yn argoeli’n arbennig o dda ar gyfer ein record hawlie dynol yn Irac ac Affganistan.

Jiawch! Ma’n hanner ‘di tri o’r gloch bore! Mwy am fysus fory.

19.5.07

Lan a Lawr

Yn ôl arolwg swyddogol ddath mas yn ddiweddar ma’n debyg bo 29% o boblogeth y Deyrnas Unedig yn byw ar eu pen eu hunen. 'Na chi 17,400,000 o bobol sy’n gallu mynd i’r toiled heb i neb arall gwyno bo nhw di gadel y sedd lan neu lawr. Wow.

Fi rhwng doi feddwl ynglŷn â shwt i ymateb i’r ystadege diddorol ‘ma. Ar yr naill llaw dylen i fod yn bles bo fi’n perthyn i ganran pwysig sy'n mynd o nerth i nerth; ma'n amlwg yn ddiwydiant twf. Fi’n credu dylen ni, sef y 29%, gwrdd o bryd i’w gilydd er mwyn dathlu ffaith bo ni’n gwrthod (neu'n ffaelu) rhannu’n bywyde da pobol eraill. Os rhywun yn gwybod am glwb, canolfan hamdden neu stadiwm sy'n dal 17,400,000?

Ar y llaw arall, sai’n hoff o arolygon swyddogol, yn enwedig rhai sy’n f’atgoffa i o’n unigrwydd ers y peth Mandy Bebb ‘na. A shwt fi’n gwybod bo fi’n unig? Fi’n sefyll nghanol fy fflat ac yn gweiddi ‘Helo? O’s rhywun arall ‘ma??’ ac yn cal fy myddaru da'r tawelwch.

Wedi gweud ‘ny, ma fe’n weddol swnllyd yn y fflat ar y foment. Doi beth yn benodol sy’n hela fi’n grac: yn gynta, twrw’r trap aer mewn beipen dwr rywle yn fy stafell wely. Ddo' o'n i o fewn trwch blewyn o godi’r llawr i whilo amdano fe ond ma ofn da fi ddarganfod gweddillion y tenant blaenorol ‘di stwffo rhwng y distie.

Y llall yw'r pâr ifenc drws nesa sy'n gneud trwy’r blydi nos beth gall 71% o’r boblogeth neud oherwydd bod mwy nag un o’n nhw - yn enwedig pan fydda i a gweddill y 29% yn trio cysgu.
’Co nhw off to, y jiawled! Ma stamina da nhw, whare teg.

Gyda llaw, o’n i bob amser yn rhoi’r sedd lawr wedyn...

19.4.07

Coes Hir y Gyfraith

Anghofiwch ambyti newid yn yr hinsawdd a’r sefyllfa erchyll yn Irac. Y pwnc llosg heddi yw hyd trowseri plismyn: odyn nhw’n fyrach na’r hyd cyfartalog cenedlaethol?

Ma’n chwarter wedi hanner nos. Fi di bod yn gwylio un o’r sianeli siopa hyn ac er bo fi’n rhyfeddu ar allu’r cyflwynwyr i falu awyr am orie ambyti popeth dan haul ma nhw ambell waith yn mynd ar ôl ysgyfarnog wrth geisio llenwi awr neu fwy o deledu. Ma’r boi – sai’n cofio’i enw ond bydd y maint o jel ar ‘i wallt yn aros yn fy nghof am byth – yn gwerthu sgidie slip on. ‘Sdim lot gall neb weud ambyti slip ons yn fy marn i. Sgidie heb lasys ‘yn nhw a ‘na fe.

Beth bynnag, yn sydyn ma’n dechre trafod y berthynas rhwng gwaelod y trowser a thop yr esgid. Mae e moyn gwybod os yw trowseri plismyn yn fyrach er mwyn gneud e’n rhwyddach rhedeg ar ôl troseddwyr. Pam ma fe moyn gwybod? Mater preifat rhyngddo fe a’i seiciatrydd wedwn i. Ma fe’n beni da apêl at unrhyw blismon sy’n gwylio’r rhaglen i ffono mewn er mwyn datrys y dirgelwch. Ma’n teimlo’n gywir fel pennod o Crimewatch yn cal ‘i darlledu o siop sgidie.

Er bo fi moyn gwybod os o’s sail i’r theori bisâr hyn gofies i ar frys bo sbecyn o hunan-barch da fi ar ôl a bo fi ddim moyn neb ffindo fi’r bore wedyn di marw ar y soffa da’r teledu mla’n a rhyw dwpsyn yn clebran bwyti modrwye Diamonique neu gwresogyddion patio. Felly nos da i chi gyd, cysgwch yn dawel a plîs - peidwch cal hunllefe ambyti sgidie a throwseri plismyn.

Wedi gweud ‘ny fi’n credu dyle bod lle ar raglenni fel Pawb a’i Farn a Question Time ar gyfer y math ‘ma o testune trafodeth anghyffredin: beth fydde’ch enw hip hop, Helen Mary Jones? Pam nag yw UFOs yn glanio yn Gorseinon, Adam Price? Yw e’n wir, Felix Aubel, bod brechdane siap triongl yn blasu’n neisach na rhai sgwâr?